SEGURAko UDALA

Segurako Udalaren iragarkia - 2022-05-23

SEGURAKO UDALAREN Iragarkia
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 22. artikulutik 24. artikulura bitartean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua-ren 70. artikuluan eta 20/2021 Legean, abenduaren 28koan, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko
neurriei buruzkoan xedatutakoa betez, Alkateak, maiatzaren 12ko 60/2022 zenbakiko Alkatetza-Ebazpen bidez, honako hau ebatzi du:
Segurako Udaleko 2022ko ekitaldiko Lan Eskaintza Publikoa onartzea.